فرش ماشینی 1200 شانه

یکی از محبوب ترین انواع فرش های ماشینی، فرش ماشینی 1200 شانه محسوب می شود.

فرشی که تا حدودی لطافت فرش های 700 شانه و زیبایی فرش های 1500 شانه را دارد و البته به اندازه فرش های 1500 شانه گران و پرهزینه نیست!

حالا چطور متوجه شویم که فرش ماشینی ما 1200 شانه است یا خیر؟

کافیست در قسمت پشت فرش،از عرض آن یک سانتی متر را جدا کنید. حالا شروع کنید به شمردن گره های موجود در این یک سانتی متر. تعداد گره های شمرده شده را در 100 ضرب کنید.

حاصل اگر برابر با 1200 باشد، در واقع فرش شما 1200 شانه خواهد بود.

--

--

iranian best carpets in DrFarsh.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store