فرش ماشینی 1500 شانه

یکی از زیباترین و جذاب ترین فرش های ماشینی، فرش های ماشینی 1500 شانه است. فرش هایی که عمدتا به واسطه طرح های زیبا، جذاب و با کیفیت و همچنین شباهت شان به فرش های دستباف شناخته می شوند.

فرش 1500 شانه قیطران — طرح زرین

تمایز و تشخیص این فرش ها از فرش های دستباف، کار آسانی نیست.

البته یکی از مشخصه های این نوع فرش، هزینه بالا و گران این فرش هاست که البته هیچ گرانی ای بی حکمت نیست!

این فرش ها معمولا به افرادی توصیه می شوند که خانه ای مدرن دارند.

در ضمن به دلیل تراکم بالای این فرش ها، معمولا خیلی نرم و لطیف نیستند بنابراین این فرش ها معمولا به سالمندان توصیه نمی گردد.

--

--

iranian best carpets in DrFarsh.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store