فرش وینتیج

فرش وینتیج به یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین فرش ها تبدیل شده است . چرا که دو ویژگی را همزمان دارد:

1- هزینه و قیمت مناسب

2- طرح اصیل و دوشت داشتنی

نام دیگر این فرش ها، کهنه نماست.چرا که بعضی از قسمت های فرش به صلاحدید طراح، با روش های مختلفی به شکل کهنه درآمده است که زیبایی آن را دوچندان کرده است.

یکی دیگر از مزیت های فرش های وینتیج، تنوع بسیار بالای این فرش هاست.به همین دلیل سعی کنید حتما فرش های مختلف از برندهای مختلف تولید کننده فرش های وینتیج را ببینید، با هم مقایسه کنید و بهترین آن ها را خرید کنید.

--

--

--

iranian best carpets in DrFarsh.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Drfarsh

Drfarsh

iranian best carpets in DrFarsh.com

More from Medium

Transcript of MATRIX Monthly AMA with CEO Owen Tao

A 3D Buddha statue created by automotive engineer‐artist. Part2

Feb 7: Consent and Safety in VR

Betty’s First Fish